Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ a) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľ a) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.originalne-tricko.sk je Preset, s.r.o., so sídlom Liptovský Michal 13, 03483 Liptovský Michal, IČO: 45919267 , IČ DPH : SK2023139448, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53776/L. Je platca DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2012 Z.z. – O ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ , riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

 

II. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ , ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy dodávateľom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva – Objednávka odoslaná predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Elektronická objednávka – elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.originalne-tricko.sk (ďalej len e-shop) a celkovú cenu tohto tovaru, spracovanú systémom e-shopu.

Tovar – výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Informácie o tovare uvedené v katalógu e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku a na iných podstránkach na www.originalne-tricko.sk majú ilustračný charakter. Snažíme sa ale, aby čo najlepšie odzrkadlovali skutočnosť.

III. Predávajúci

Informácie o predávajúcom sú uvedené v sekciách „Kontakt“ a „O nás“.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom e-shopu. Tieto VOP sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje súhlas so VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na e-shope pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením jeho objednávky.

Predávajúci má právo si po zhotovení produktu vytvoriť fotografický záznam o produkte (napríklad o potlačenom tričku) a fotografiu umiestniť na stránke e-shopu v sekcii Galéria produktov alebo na Facebook fanstranke e-shopu. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nezverejnenie produktu, ktorý bol predmetom jeho objednávky.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

IV. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ .

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
(živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov
(sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď .)

osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

V. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho stránky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv . Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zúčastnených strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v jazyku slovenskom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť . Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru na miesto určenia.

VII. Platobné podmienky

na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

platba na faktúru so splatnosť ou (len pri splnení osobitných podmienok)

VIII. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ , musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku (poznámka „U dodávateľa“ uvedená pri tovare) , s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronickej objednávky cez systém e-shopu www.originalne-tricko.sk

Elektronickou poštou na adrese info@originalne-tricko.sk

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop.

Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu, ktorý si kupujúci objednáva.

Predávajúci používa pre vytvorenie textilu s potlačou digitálnu tlačiareň schopnú vytlačiť motív s maximálnym rozmerom 390 x 490 mm.

Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť. Za grafiky nahraté kupujúcim do online editora berie zodpovednosť klient. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Originalne-tricko.sk svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu Originalne-tricko.sk od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.

Pokiaľ si kupujúci nevytvorí nejakú grafiku pre potlač, objednávka bude predávajúcim stornovaná, je možné si objednať len textil s potlačou. 

IX. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na info@originalne-tricko.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0)918 631 813 v nasledovných prípadoch :
  ak nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
  v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku,
  v prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. (Kupujúci je povinný uhradiť spomínané náklady v prípade, ak sa jedná o označený tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Ak ide o neoznačený tovar, tieto náklady zaplatí podľa platných predpisov predávajúci).
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nebude doručená platba za objednávku do piatich pracovných dní od vytvorenia objednávky. Výnimku tvorí platba na dobierku alebo platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

X. Dodacie podmienky a náklady spojené s dodaním tovaru

Zákazník má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobným odberom na určenom mieste alebo môže využiť kuriérsku spoločnosť DPD. Doručenie tovaru kuriérom je spoplatnené sumou 5,4€ s DPH.  Pri osobnom odbere, na odbernom mieste, zákazník neplatí dopravu za tovar. Osobný odber je podmienený fyzickou prítomnosť ou objednaného tovaru. O objednávke pripravenej na vyzdvihnutie bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Objednávku nie je možné zaplatiť na mieste v hotovosti.

V prípade objednávok do krajín mimo Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie kuriérska služba DPD. Cena dopravy do Českej Republiky je štandardne 8,90 €. Cena dopravy do ostatných krajín EÚ je štandardne 29,90 €.

Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať plnenie v prípade, že mu nebudú dodané grafické podklady v požadovanej kvalite. V tom prípade sa môže doba dodania predĺžiť. Doba dodania reklamných predmetov a rohožiek sa môže predľžiť, dodanie týchto produktov je stanovené individuálnou komunikáciou.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom po uhradení platby a prijatí prostriedkov na náš účet. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania prostredníctvom pošty alebo kuriérom. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť , je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

XI. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí v prípade stornovania objednávky po zaplatení

V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. – o ochrane spotrebiteľ a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak tovar, ktorý si objednal na základe zmluvy s našou spoločnosťou, napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol prispôsobený jednoznačným osobným požiadavkám zákazníka, teda kupujúceho.

 • Vzhľadom na to, že tovar bol vyrobený na požiadavku objednávateľa a slúži výlučne pre jeho potreby, sa objednávateľ vzdáva svojho zákonného práva na vrátenie objednaného tovaru po jeho doručení.
 • Objednávateľ môže odstúpiť od objednávky len v prípade, ak dodávateľ:
  • nedodal objednaný tovar v príslušnej kvalite, alebo v príslušnom množstve
 • Tovar na vrátenie musí byť:
  •  nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
  • vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  • zaslať tovar doporučene späť na adresu prevádzky (Liptovský Michal 13, 034 83 Liptovský Michal) – tovar sa odporúča poslať poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  • uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …),
  • uviesť popis závady.
 • Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  • prevziať tovar späť,
  • vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatkov za dopravu.
 • V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ :

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť . Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s neplatným odstúpením od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XIII. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov)

XII. Reklamácie

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať . Pokiaľ je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať a pri prípadnom poškodení vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý musí byť podpísaný aj kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie, napríklad poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Na našej stránke máme pri každom produkte uvedenú tabuľku veľkostí. V prípade oblečenia sa tieto veľkosti môžu líšiť o ±7%. Táto veľkostná odchýlka nie je vadou výrobku a nevzťahuje sa na to záruka.

Farby zobrazené na náhľadoch sa z dôvodu rôzneho nastavenia monitorov a skresleniu farieb oproti skutočnosti môžu mierne líšiť od dodaného trička. Táto farebná odchýlka nie je vadou výrobku a nevzťahuje sa na to záruka.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a s presným popisom vady.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak v popise tovaru. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Postup reklamácie:

  1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  2. Na email zaslať vyplnený reklamačný protokol.
  3. Tovar a vyplnený reklamačný protokol poslať späť na sídlo: Preset, s.r.o., so sídlom Liptovský Michal 13, 034 83 Liptovský Michal

-> Reklamačný protokol na stiahnutie <-

 

XIII. Ochrana osobných údajov

V spojitosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Preset, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci TU


XIV. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú aktualizované a platné od 01. 09. 2019 a plne nahrádzajú predošlé VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na e-shope.

Súťaže

Predávajúci priebežne počas roka vyhlasuje súťaže rôznych typov.